Klare Aftaler !

DIN ADVOKAT

DIN PARTNER

TAL MED DIN ADVOKAT….

ALLEREDE I DAG!

Ydelser og priser

Vi har fokus på løsning af en række juridiske opgaver, som udspringer af vores placering i lokalsamfundet i Søborg - Bagsværd, men løser også opgaver på specialområder, hvor vi har særlige kompetencer.

Vi bistår såvel virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Testamenter, Ægtepagter og Fremtidsfuldmagter

Testamenter herunder Udvidet samlevertestamente 4.500 kr.

Ægtepagt og særejeoverenskomst 4.500 kr.  og særejeoverenskomst 4.500 k

I visse tilfælde kan det være nødvendigt eller ønsket, at der udarbejdes såvel testamente og ægtepagt. Den samlede pris herfor vil være 6.000 kr.

Forud for den egentlige udarbejdelse af testamente eller ægtepagt tilbydes – og anbefales – et personligt møde, hvor konkrete juridiske aspekter, der knytter sig til klienten/-erne’s særlige forhold. vil blive gennemgået, inden det videre forløb aftales.

NB: Der skal beregnes tinglysningsafgift på 1.660 kr. ved oprettelse af ægtepagt!

Fremtidsfuldmagter

800 kr. ifm. andre dokumenter
1.200 kr. hvis der skal oprettes ny klient/sag og afholdes særskilt møde.

Bistand i retssager eller “tvistsager”

Udgangspunktet for beregning af vores honorar i forbindelse med bistand ved forberedelse og gennemførsel af en  retssag er “Time and material – længere forløb” (se nærmere herom ovenfor).

Imidlertid vil det blive aftalt fra sag til sag hvordan den konkrete afregning af vores honorar vil være – dette aftales inden vi går igang, og eventuelle ændringer i forløb og eller karakter af en sag som har betydning for omfanget af vores bistand vil blive aftalt når der er opnået kendskab til den pågældende omstændighed.

Endvidere kan en domstol i forløbet eller ved afsigelse af kendelse/dom bestemme omfanget af et advokathonorar, herunder om og i hvilket omfang man kommer til at skulle betale en modparts sagsomkostninger som ligger udover honorar til egen bistandsadvokats honorar.

Bemærk: Vi vil altid anbefale, at der kun rejses retssager hvor der vores klient har dækning på egen retshjælpforsikring. 

Vi tager, som udgangspunkt, ikke sager som en klient kun kan få dækket via den offentlige ordning “fri proces”.

Erhvervsjura og Bestyrelsesarbejde

Advokat med sans for forretningsudvikling – og indsigt

Det primære fokus er forretningsudvikling og IT-ret, hvor jeg udover at trække på egen faglig indsigt og erfaringer også trækker på et såvel juridisk som et IT-/organisationsfagligt netværk, der inddrages i behandlingen af konkrete sager – hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Jeg sætter den enkelte virksomheds behov og forudsætninger i fokus i forbindelse med enhver opgaveløsning. Den juridiske rådgivning vil være holistisk og ikke mindst blive set i en forretningsmæssig sammenhæng, hvor også samarbejdet med virksomhedens øvrige rådgivere og egne medarbejdere indgår, når løsning af opgaven taler for det.

Nedenfor en oversigt som viser nogle af de områder, hvor jeg har særlig stor erfaring og faglig indsigt:

 • IT RET
  Juridisk bistand og rådgivning ifm. indgåelse og styring af it-kontrakter er et særskilt forretningsområder, som du kan læse meget mere om på: 
  www.itadvokaten.dk  Din it-partner!

 • VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING – herunder direktions- og bestyrelsesarbejde

  Forarbejde af materiale til forelæggelse for direktion og eller bestyrelse.

  Advokat Finn Bruun har i en årrække fungeret som personlig assistent for administrerende direktør, og har fungeret som direktør og bestyrelsesformand.

 • AFTALE- OG KONTRAKTRET – herunder støtte ved forhandlingsbordet

  Klare aftaler! Det betyder ofte forskellen mellem succes og fiasko.

 • SELSKABSRET

  Rådgivning ifm. etablering af virksomhed, herunder udarbejdelse af ejeroverenskomster, forretningsorden mellem bestyrelse og direktion m.m.

 • ERSTATNINGSRET

  Ansvar er ikke altid lig med erstatningsansvar vise versa – Få juridisk bistand så snart en tvist eller en usikkerhed opstår. Det er vigtigt at kende sin ret, inden man går ind i drøftelser med sin modpart.

 • UDDANNELSE OG UNDERVISNING – FORHANDLING og JURA

  Jeg tilbyder undervisning af nøglemedarbejdere, som har behov for indsigt i relevante juridiske fagområder, som måtte være relevante for den/de konkrete medarbejdere. Det kan fx være forhold omkring aftaleindgåelse og køb-/salgsaftaler.

IT-ret - udvikling og in-/outsourcing

Advokat med sans for forretningsudvikling – og indsigt

Det primære fokus er forretningsudvikling og IT-ret, hvor jeg udover at trække på egen faglig indsigt og erfaringer også trækker på et såvel juridisk som et IT-/organisationsfagligt netværk, der inddrages i behandlingen af konkrete sager – hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Jeg sætter den enkelte virksomheds behov og forudsætninger i fokus i forbindelse med enhver opgaveløsning. Den juridiske rådgivning vil være holistisk og ikke mindst blive set i en forretningsmæssig sammenhæng, hvor også samarbejdet med virksomhedens øvrige rådgivere og egne medarbejdere indgår, når løsning af opgaven taler for det.

Nedenfor en oversigt som viser nogle af de områder, hvor jeg har særlig stor erfaring og faglig indsigt:

 • IT RET
  Juridisk bistand og rådgivning ifm. indgåelse og styring af it-kontrakter er et særskilt forretningsområder, som du kan læse meget mere om på: 
  www.itadvokaten.dk  Din it-partner!

 • VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING – herunder direktions- og bestyrelsesarbejde

  Forarbejde af materiale til forelæggelse for direktion og eller bestyrelse.

  Advokat Finn Bruun har i en årrække fungeret som personlig assistent for administrerende direktør, og har fungeret som direktør og bestyrelsesformand.

 • AFTALE- OG KONTRAKTRET – herunder støtte ved forhandlingsbordet

  Klare aftaler! Det betyder ofte forskellen mellem succes og fiasko.

 • SELSKABSRET

  Rådgivning ifm. etablering af virksomhed, herunder udarbejdelse af ejeroverenskomster, forretningsorden mellem bestyrelse og direktion m.m.

 • ERSTATNINGSRET

  Ansvar er ikke altid lig med erstatningsansvar vise versa – Få juridisk bistand så snart en tvist eller en usikkerhed opstår. Det er vigtigt at kende sin ret, inden man går ind i drøftelser med sin modpart.

 • UDDANNELSE OG UNDERVISNING – FORHANDLING og JURA

  Jeg tilbyder undervisning af nøglemedarbejdere, som har behov for indsigt i relevante juridiske fagområder, som måtte være relevante for den/de konkrete medarbejdere. Det kan fx være forhold omkring aftaleindgåelse og køb-/salgsaftaler.

Ejendomshandel

Køberrådgivning ved køb af:

* Enfamilieshus/Sommerhus/Villalejlighed/Ejerlejligheder 9.500 kr.

* Andelsboligkøb: a) Via ejendomsmægler 7.500 kr.; b) Uden ejendomsmægler 9.000 kr.

* Liebhaverbolig (pris over 6,5 mio. kr.) 12.000 kr.

* Forældrekøb (typisk ejerlejlighed), inkl. standardlejekontrakt 9.500 kr.

Ejendomssalg (bistand til sælger uden ejendomsmægler)  12.500 kr.

Bemærk: Tinglysningsafgift beregnes og afregnes særskilt.

NB: Tvister vedrørende mangler ved ejendommen er ikke omfattet, men afregnes
særskilt.

Dødsbobehandling

Tidsforbruget forbundet med behandling af dødsboer er meget svære at forudse. Men, erfaringsmæssigt ønsker vores klienter et estimat på hvor meget det vil koste at få bistand fra et advokatkontor.

Vi har derfor en ‘tommelfingerregel’:

Bistand ifm. behandlingen af et dødsbo som ønskes skiftet som privat skift er ca. 15.000 kr. + 1,2% af boets nettoværdi, hertil kommer bistand ved salg af fast ejendom samt særskilt opgørelse af skattepligt af værdipapirer, hvis afdødes bank ikke kan levere oplysninger som skal indsendes til SKAT.

I dødsboer som er skattepligtige, vil der også være udgift til revisor ifm. udarbejdelse af selvangivelse.

Generelt om Timepriser og Honorar

 

 • Honorar fastsættes, efter forudgående aftale, med udgangspunkt i én af 4 pris-modeller:
 • Time and material – korte forløb, herunder retssagsforløb indenfor reglerne om småsager
 • 2.500 kr. (inkl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.Benyttes typisk når der er tale om mindre rådgivningsopgaver, udarbejdelse af enkeltdokumenter, deltagelse i forhandlingsforløb eller løsning af tvister (mediator eller bistand ifm. en retssag)
 •  
 • Time and material – længere forløb, herunder længerevarende retssagsforløb.
 • 1.500 kr. (incl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc. Benyttes typisk når der er tale om længere varende opgaver (1-3 mandemåneder), hvor opgave og mål er defineret inden arbejdet igangsættes.
 •  
 • Fast honorar (“klippekort”)
 • 8.000 kr. (excl. moms) pr. dag, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc. Benyttes hvor der er tale om indgåelse af en “klippekort”-ordning, hvor det for en længere periode (mere end 3 måneder) aftales, at advokaten skal stå til rådighed i et nærmere fastlagt antal dage – evt. i form af faste ugedage eller lign.
 •  
 • Administration, konsulent og/eller Sekretærtid
 •  
 • 800 kr. pr. time

 

Overordnet fastsættes fastsættes vores honorar med udgangspunkt i den opgave som vi påtager os at løse og ud fra to principper:

1. Faste priser    2. Timesatser

A. Honoraret er inklusiv advokatansvarsforsikring og
kontorhold

B. Betalingsbetingelser fremgår af vores generelle
vilkår og af særskilt opdragsaftale, som alle
klienter modtager når vi igangsætter løsningen af
en opgave

Alle priser og satser er incl. moms
– gældende fra 1. januar 2023.

 

Teamet

Finn Bruun

Finn Bruun

Advokat, HD

Bistår klienter med løsning af opgaver indenfor familieretslige område (særligt Testamenter, Ægtepagter samt rådgivning ifm. behandling af dødsboer), køberrådgivning ved køb af fast ejendom, Bestyrelsesarbejde, juridiske forhold for foreninger og fonde

På Linked-ID kan du få flere oplysninger om Finn Bruun – tryk på in-link :

Vilkår, Oplysningspligt og Persondata

Klientmidler

Eventuel håndtering af klientmidler vil alene kunne ske efter forudgående individuel konkret aftale.

Forsikring og garanti

Advokatansvarsforsikring etableret i HDI Danmark via Söderberg & Partners Danmark II A/S.

Alle medarbejdere ansat i Advokatfirmaet Finn Bruun er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning.

Endvidere er advokat Finn Bruunbeskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet

Bankoplysninger

Vi har to bankforbindelser:

Vores hovedkonto er Danske Bank 4440-0011031188

Vi har endvidere konti i Arbejdernes Landsbank.

Formelle oplysninger

Højvangen 4, 2860 Søborg

Sikker e-mail: fb@advokatfinnbruun.dk

Telefon +45 72 20 70 01

Vores cvr.nr. 33925611 -  en enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Finn Bruun er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Finn Bruun anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Tilsyn og Klageadgang

Advokatfirmaet Finn Bruun anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.
Advokaterne hos Advokatfirmaet Finn Bruun er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Finn Bruun og/eller utilfredshed med en af
Advokatfirmaet Finn Bruun advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden
til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Persondata (GDPR)

Iht. databeskyttelsesforordningen skal der orienteres om behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig
Advokat Finn Bruun, Højvangen 4, 2860 Søborg, er dataansvarlig for aktiviteter under cvr.nr. 33925611.
Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på fb@advokatfinnbruun.dk, telefon 72 20 70 01, hvorpå du bliver kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af data
Når vi rådgiver, modtager vi personoplysninger herunder dokumenter fra vores klienter. Disse data opbevares digitalt (på en individuel sag) og i et vist omfang (især under opstart og når der arbejdes aktivt med en sag) en fysisk (individuel) sag. Der er ofte personoplysninger i de dokumenter, vi modtager. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler. Der kan i forbindelse med sagens behandling fremkomme supplerende oplysninger. De kan komme fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole. Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Der kan være tale om almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Der kan også være tale om CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Visse oplysninger kan være følsomme personoplysninger, fx oplysninger om helbreds- og fagforeningsforhold.

3. Formål og grundlag
Formålet med at behandle de oplysninger, vi modtager, er at kunne vores klienters interesser i de konkrete sager, hvori oplysningerne indgår.
Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (2) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (3) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.
I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.
Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser i de konkrete sager, eller ekspedere de sager, hvori oplysningerne indgår.
De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.
Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan arbejde i vores it-systemer.
Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt er maximalt 5 år, dog kan det ud fra en konkret vurdering afgøres af oplysningernes betydning for den enkelte sag sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

 • - ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
 • - ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet
 • - ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
 • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
 • - ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
 • - ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Denne orientering er senest opdateret den 3. december 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.

Kontakt os

       Højvangen 4, 2860 Søborg
           
             
                +45 72 20 70 01
     fb@advokatfinnbruun.dk