Vilkår, Oplysningspligt og GDPR

Her finder du information om hvordan vi operer i henhold til vilkår, oplysningspligt og persondata (GDPR)

Klientmidler:

Eventuel håndtering af klientmidler vil alene kunne ske efter forudgående individuel konkret aftale.

Forsikring og garanti:

Advokatansvarsforsikring etableret i HDI Danmark via Söderberg & Partners Danmark II A/S.

Alle medarbejdere ansat i Advokatfirmaet Finn Bruun er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning.

Endvidere er advokat Finn Bruunbeskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Bankoplysninger:

Vi har to bankforbindelser:

Vores hovedkonto er Danske Bank 4440-0011031188

Vi har endvidere konti i Arbejdernes Landsbank.

Formelle oplysninger:

Højvangen 4, 2860 Søborg

Sikker e-mail: fb@advokatfinnbruun.dk

Telefon +45 7220 7001

Vores cvr.nr. 33925611 –  en enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Finn Bruun er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Finn Bruun anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Tilsyn og klageadgang:

Advokatfirmaet Finn Bruun anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Finn Bruun er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Finn Bruun og/eller utilfredshed med en af
Advokatfirmaet Finn Bruun advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden
til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Persondata (GDPR):

Iht. databeskyttelsesforordningen skal der orienteres om behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig
Advokat Finn Bruun, Højvangen 4, 2860 Søborg, er dataansvarlig for aktiviteter under cvr.nr. 33925611.
Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på fb@advokatfinnbruun.dk, telefon +45 7220 7001, hvorpå du bliver kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af data
Når vi rådgiver, modtager vi personoplysninger herunder dokumenter fra vores klienter. Disse data opbevares digitalt (på en individuel sag) og i et vist omfang (især under opstart og når der arbejdes aktivt med en sag) en fysisk (individuel) sag. Der er ofte personoplysninger i de dokumenter, vi modtager. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler. Der kan i forbindelse med sagens behandling fremkomme supplerende oplysninger. De kan komme fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole. Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Der kan være tale om almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Der kan også være tale om CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Visse oplysninger kan være følsomme personoplysninger, fx oplysninger om helbreds- og fagforeningsforhold.

3. Formål og grundlag
Formålet med at behandle de oplysninger, vi modtager, er at kunne vores klienters interesser i de konkrete sager, hvori oplysningerne indgår.
Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (2) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (3) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.
I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.
Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser i de konkrete sager, eller ekspedere de sager, hvori oplysningerne indgår.
De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.
Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan arbejde i vores it-systemer.
Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt er maximalt 5 år, dog kan det ud fra en konkret vurdering afgøres af oplysningernes betydning for den enkelte sag sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Denne orientering er senest opdateret den 3. december 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.